Туморски маркер

 • Антиген специфични за простату (ПСА)

  Антиген специфични за простату (ПСА)

  Комплет се користи за квантитативну детекцију концентрације простате специфичног антигена (ПСА) у узорцима хуманог серума, плазме или пуне крви ин витро.

 • Гастрин 17(Г17)

  Гастрин 17(Г17)

  Комплет се користи за квантитативну детекцију концентрације гастрина 17(Г17) у узорцима хуманог серума, плазме или пуне крви ин витро.

 • Пепсиноген И, Пепсиноген ИИ (ПГИ/ПГИИ)

  Пепсиноген И, Пепсиноген ИИ (ПГИ/ПГИИ)

  Комплет се користи за квантитативну детекцију концентрације пепсиногена И, пепсиногена ИИ (ПГИ/ПГИИ) у узорцима хуманог серума, плазме или пуне крви ин витро.

 • Слободни антиген специфични за простату (фПСА)

  Слободни антиген специфични за простату (фПСА)

  Комплет се користи за ин витро квантитативно откривање концентрације слободног антигена специфичног за простату (фПСА) у узорцима хуманог серума, плазме или пуне крви.

 • Алфа фетопротеин (АФП) квантитативно

  Алфа фетопротеин (АФП) квантитативно

  Комплет се користи за квантитативну детекцију концентрације алфа фетопротеина (АФП) у узорцима хуманог серума, плазме или пуне крви ин витро.

 • Карциноембрионални антиген (ЦЕА) квантитативни

  Карциноембрионални антиген (ЦЕА) квантитативни

  Комплет се користи за квантитативну детекцију концентрације карциноембрионалног антигена (ЦЕА) у узорцима хуманог серума, плазме или пуне крви ин витро.